41 KCD – Jezu, se nan prezans ou nanm mwen pran plezi

1.

Jezu, se nan prezans ou nanm mwen pran plezi.

Ou konsole-m nan gran tristès.

Ou se jwa-m la jounen, e chan mwen nan nwit.

Ou ban-m espwa, salu, richès.

2.

Bon Bèje , kote ou gade mouton ou

Pou bay yo paturaj lanmou?

Pouki sa mwen krie nan santie lan mò

Ou rete nan deze san ou?

3.

Pouki sa m-bezwen gaye isit san ou

Pou krie nan dezè pou pen?

Detrès mwen va gnou la jwa pou enmi ou

E yo va rejwi nan pen-n mwen.

4.

Lè-l gade genyen di mil zanj ki rejwi,

E anpil ap tan-n pawòl li.

Lè-l pale tout etènite anvayi

Avèk louwanj de Jezu-Kri.

5.

Bon Bèje, mwen tande e mwen va swiv ou

Ma mache ak ou pa la fwa.

Kinbe-m e defan-n mwen, mwen pou ou toujou

E nan ou ma toujou an jwa.

line
footer
Powered by A.L. Synergy | Designed by Haitian Youth