079 KCD – Préparé-m pou la gè

1.

Préparé-m pou la gè,

Pou-m goumin kont lé mal.

Fè kè-m sinsè, ban-m gnou bon kè

Ki pap di paròl sal.

Gidé tout pansé mouin,

Rétité tou péché.

Pa gras Ou travay mouin va sin,

Amou va tout réglé.

2.

Agno Bon-Dieu, ban mouin

Minm léspri dous pa Ou.

Fè tout aktivité pa mouin

Gingnin charité tou.

Kité-m invité moun

Avèk anpil douse,

Paské Ou pa vlé pèdu gnoun,

Minm na lé dèniè è!

3.

Pa kite mouin konfié-m

Nan angnin sòf Ou-minm;

Si-m gin léspri ògèy nan kè-m,

Fè-m santi féblès mouin!

Fè-m konnin m-pa angnin;

Ban mouin gnou éspri inb.

Tout bagay bon ka fèt pa mouin,

Sé Ou-minm sèl kap fè-l.

4.

Ban mouin amou pa Ou,

Pou-m suiv chémin Ou suiv.

Ou rai tout bagay ki fou,

Min pa moun Ou fè viv.

Chanjé, gidé léspri-m

Louin tout bagay ki fo,

Pou-m rai péché ak tout kè-m,

Min rinmin péchè yo.

line
footer
Powered by A.L. Synergy | Designed by Haitian Youth