Kréyol Chants D’esperance

001 KCD – Rédanmtè mouin mouri sou la koua
002 KCD – San pa Jézu gin gran vale
003 KCD – Si ou vlé kasé tout kòd vié péché
004 KCD – Jézu, lésé-m maché ak ou
005 KCD – Moun ki mété  nan Jézu
006 KCD – Ségné, Angnin M-Pa Ka Ba Ou
007 KCD – Jézu sèl unik éspérans
008 KCD – San Sovè, San Bon-Dieu
009 KCD – Nan Pouin Lan Mo! Krétiin Yo Pa Kab Pèdu
010 KCD – Tout Bonè Mouin Nan Jézu-Kri
011 KCD – San Jézu, mouin pa kapab viv
012 KCD – Pandan La Nuit
013 KCD – Lè Nap Maché Ak Dieu
014 KCD – Mouin vie mil lang pou chante biin
015 KCD – Mouin Vle Suiv Jézu Jouk La Fin
016 KCD – Ou Pa Doue Pe Angnin
017 KCD – Mwenn byen kontan ke
018 KCD – Jézu, mwen renmen ou, Se ou ki Sovè-m
019 KCD – Segne, Fe Pitit Ou Pi Sanble Ou Chak Jou
020 KCD – You jou ma suspann chante-m yo
021 KCD – Béni Kòd Ki Maré
022 KCD – Seyè Bondie, mwen vle la vi-m
023 KCD – Mouin Kanpé Sezi Nan Prézans
024 KCD – Jezu se tout bagay pou mwen
025 KCD – Té Gin Katré-vin-diz-néf Mouton Yo
026 KCD – Bon-Dieu té montré amou-l
027 KCD – Ségnè Bon-Dieu Ki Papa Nou
028 KCD – Amou Bondye pi gran pase
029 KCD – Mouin Louvri Kè Mouin
030 KCD – Mouin-minmsé Gnou Moun Télman Mizérab
031 KCD – Tout Moun Ki Rété Sou La Tè
032 KCD – Mèt, Palé! Sévant Ou Kouté!
033 KCD – Ségnè, palé mouin pou-m pale
034 KCD – Esk Ou Ta Vlé Viv Pou Jézu Nét Epi Toujou?
035 KCD – Kè Mouin Ap Chanté Kantik Chak Jou
036 KCD – Bèje mwen, se gnou Rwa damou
037 KCD – Gen lumyè nan nanm mwen jodi ya
038 KCD – Pa kite mouin, O bon Sove
039 KCD – Moun Yo Ki Obéi
040 KCD – Nap chante Roua a ki gin pou vini
041 KCD – Jezu, se nan prezans ou nanm mwen pran plezi
042 KCD – Map Gadé Ou Ak Foua
043 KCD – Jézu, kinbin-m pré la koua
044 KCD – Vini Chak Moun Ki Plin Péché
045 KCD – Non Jézu Gin Gnou Son Si Dou
046 KCD – An nou chanté amou Jézu
047 KCD – Tout Moun Ki Rété Rou La Tè
048 KCD – Mwen pa bezouin pè
049 KCD – Le Monn Vlé Mouin Suiv Plézi Li
050 KCD – Pran La Vi-m, Ségnè Jézu
051 KCD – Gingnin Gnou Sous Tout Plin Ak San
052 KCD – O Gran Amou Kité Rachté-m
053 KCD – Gnou jou avan kouché solèy
054 KCD – Lévé, nam mouin, ak solèy la
055 KCD – Sa-k kapab lave péché-m?
056 KCD – Gloua à Dieu nan lè li trè ro
057 KCD – Jézu, mouin té pran la koua mouin
058 KCD – Ségnè-m ki vi-n régné
059 KCD – Peyi Lwen
060 KCD – Ségnè Jézu, konvéti nou
061 KCD – Séré-m Pi Pré Ou, Tou Pré Kè Ou
062 KCD – Lontan Mwen Té Rété Nan Lògey
063 KCD – A la gnou bèl bagay
064 KCD – Minnin mouin, O Bon Sovè
065 KCD – Mwen sonje byen ki jou li te delivre-m
066 KCD – Maten an avan ou sòti
067 KCD – Lè mwen te chèche Bondye
068 KCD – Ban mouin kè ou, di Bon-Dieu na sièl la
069 KCD – Bon Dié Voyé pitit li, rélé’l Jézu
070 KCD – Onore puisans non Jezu
071 KCD – An ro mòn Kalvè yo té planté gnou koua
072 KCD – Mouin té tandé la voua Jézu
073 KCD – Kè nou pa bézouin troublé plis
074 KCD – A la gnou Zanmi se Jezu
075 KCD – Nan bonte li, Jezu vi-ni
076 KCD – Nan fon labim map rélé Ou
077 KCD – Gen you zanmi, you bon zanmi
078 KCD – Lé monn antié pèdu nan ténèb péché
079 KCD – Préparé-m pou la gè
080 KCD – Jézu rélé-n nan tout touman

line
footer
Powered by A.L. Synergy | Designed by Haitian Youth